Mangkhone Dam Fight 1 : les résultats

Mangkhone Dam Fight 1 : les résultats

En collaboration avec Julien Strai Photographe

Mangkhone Dam Fight 1 : les résultatsSuperfight . Muay thai . 5x3mn . -65kg
Antar Kacem (France) vs Super Kae (Thaïlande)
Vainqueur : Antar Kacem aux points

Superfight . Muay thai . 5x3mn . -68kg
Abdelnour Alikada (France) vs Beck Lekkom (Thaïlande)
Vainqueur : Bacl Lekkom aux points

Superfight . Muay thai . 5x3mn . -71 kg
Mohamed Houmer (France) vs Samuel Toscano (Italie)
Vainqueur : Mohamed Houmer par KO5

Superfight . Muay thai . 5x3mn . -78kg
Lofti Talbi (France) vs Tourpal Donkaev (France)
Vainqueur : Tourpal Donkaev par KO2

Superfight . Muay thai . 5x3mn . -63kg
Andréi Perleanu (France) vs Arm Lualek (Thaïlande)
Match nul

Superfight . Muay thai . 5x3mn . -67 kg
Sofiane Gaham (France) vs Antoine Dano (France)
Vainqueur : Sofiane Gaham aux points

Superfight . Muay thai . 5x3mn .
Elie Ekstrom vs Marie Alix Hadacek (France)
Vainqueur : Marie Alix Hadacek au points

Author: Admin